Leges – bezwaarschrift (update 28-9-2021)

Leges

Stand van zaken in de strijd tegen de hoge leges WWM

Leges en dubbele kosten van verlenging,

 

Het regent weer klachten over zowel de betaalde leges als over de door de politie berekende dubbele verlengingskosten (inclusief dubbele leges) over 2021 èn 2020. 

Dit merken wij aan de vele telefoontjes die wij bijna dagelijks hierover binnenkrijgen.

 

Uiteraard vinden ook wij dit gedrag van de politie te zot voor woorden en hebben wij hiertegen al een aantal procedures opgestart.

 

Zoals je in de posts op Peter Vuwa van zowel 1 als 20 augustus hebt kunnen lezen, heeft SV de Bunker speciaal hiervoor een conceptbrief administratief beroep leges (bezwaarschrift) op haar website geplaats waarvan je een voorbeeld als link op onze website (SV de Bunker onder het tabblad ‘Leges-bezwaarschrift’ met als link:

model brief admin beroep-leges-WWM-Corona verlenging-versie 2021-05) kunt vinden en downloaden.

 

Daarna hoef je dit Administratief beroep alleen nog maar in te vullen, ondertekenen en aan het Ministerie van V&J op te sturen. 

 

Let op: 

 

  1. Dit bezwaarschrift dient binnen 6 weken na betaling van de betreffende leges/kosten, bij het Ministerie van V&J te worden ingediend.

 

  1. Bij het verlengen van het verlof wordt door sommige KCT’s de verlenging voor 2020 geantidateerd (dus als verlengingsdatum een datum in 2020 gebuikt)! Wanneer ze dat bij jou ook doen, vermeld dit dan ook in je Administratief beroep aan het Ministerie van V&J., zoals al is voorzien en geel gearceerd in ons voorbeeld.

 

Het spreekt voor zich dat wanneer jouw KCT de verlengingsdatum 2020 niet antidateert, je die gearceerde regel in ons voorbeeld Administratief beroep kunt verwijderen.

 

Omdat wij alleen dankzij onze donateurs dergelijke juridische stukken kunnen bekostigen en faciliteren, mogen alleen onze donateurs het antwoord van het Ministerie van V&J op hun Administratief beroep aan mij mailen (secretarissvdebunker@gmail.com) zodat wij deze reacties kunnen verzamelen en gezamenlijk ter afhandeling toevoegen aan de lopende rechtszaken hierover. 

 

Wij zullen dan ook, namens hen achter de teruggevorderde bedragen aangaan door middel van het eventueel opleggen en innen van dwangsommen.

 

Dit heeft afgelopen jaar voor velen al een leuk extraatje opgeleverd.

 

Diegenen die geen donateurs van SV de Bunker zijn, kunnen ook het Administratief beroep op onze website downloaden, invullen, ondertekenen en aan het Ministerie van V&J opsturen.   

 

De reacties op hun Administratief beroep van het Ministerie van V&J, hoeven ze niet aan ons te mailen, omdat die niet meeliften op onze gezamenlijke afhandeling; zij dienen dan ook zelf de terugvordering zien te innen.

 

 

Waarom is het zo belangrijk dat wij iedereen die nu dubbele leges moet/ heeft moeten betalen (dus zowel over 2020 als over 2021) aanraden hiertegen Administratief beroep aan te tekenen.

 

Omdat wij hierdoor als sportschutters en jagers een duidelijk signaal afgeven dat wij het niet eens zijn met alle onnodig kostenverhogende maatregelen die de overheid denkt te kunnen doorvoeren.

 

Reken maar dat dit signaal in Den Haag wordt gezien en zeker zal opvallen; zeker wanneer we massaal Administratief beroep aantekenen tegen deze gang van zaken.

 

Het is nu een gunstig moment om een dergelijk signaal af te geven; zoals je weet heeft het Ministerie van V&J opdracht van de 2e Kamer gekregen om het stelsel van de WWM door externe deskundigen te laten beoordelen èn hen vervolgens hierover te laten adviseren. De beoordeling en adviezen van deze deskundigen zullen worden meegenomen in een grondige revisie van de huidige WWM.

 

Dit omdat de 2e Kamer beseft dat het huidige stelsel van de WWM (inclusief de CWM en RWM) een onoverzichtelijke, onwerkbare brei van regels is geworden.

 

Het zou voor ons (sprotschutters en jagers) een geweldige uitkomst zijn als de huidige verlening van onze verloven, in aansluiting op de EU Vuurwapenrichtlijn, verandert naar eens in de 5 jaar.

 

Met andere woorden: laat ze in Den Haag van je horen door Administratief beroep aan te tekenen tegen de hoge kosten van leges en tegen de dubbele (lege)kosten van verlenging over de periode 2021 en 2021.

 

Natuurlijk kan je nu meteen een donatie van € 25,00 (of meer) naar ons overmaken op IBAN  NL38 RABO 0319 0391 61 waarmee je je als donateur aanmeldt.

 

 Let op: 

Wanneer je je nu aanmeldt, kan je niet eerder dan drie maanden na je aanmelding als donateur bij ons, gebruik maken van onze (juridische) diensten.

 

Zeg nu zelf; makkelijker kunnen we het voor onze donateurs toch niet maken?

 

Doe er je voordeel mee!

 
 

 

 

De laatste jaren worden wij als legale wapenbezitters geconfronteerd met hogere kosten, ook de leges zijn steeds verhoogd, meer dan verdubbeld zelfs, het meest recent met ingang van 2019. Het argument van de verhoging was steeds, om deze werkzaamheden van de Politie kostendekkend te maken.

Deze leges, zouden slechts 50% van de werkelijke, door de politie gemaakte kosten bedragen, aldus een onderzoek van de Politie. In 2015 kondigde de Minister al aan, over twee jaar opnieuw de situatie te zullen bezien nadat wederom een impact-analyse zou zijn uitgevoerd. In plaats van zo’n impact-analyse uit te voeren, heeft de politie zelf een zogenaamde werklastmeting uitgevoerd. De slager keurt zijn eigen vlees! En op basis daarvan stelt de Politie ook nu nog dat de leges kosten niet kosten dekkend zijn.

Het is in een beschaafd land gebruikelijk, dat de kosten van toezicht en handhaving niet worden doorberekend aan de onder toezicht gestelde. Ook Nederland heeft daar regels over opgesteld en er is jurisprudentie over. Het werkt bestuurlijke willekeur in de hand wanneer burgers het toezicht en de handhaving op zichzelf moeten gaan betalen. Dan maakt de overheid namelijk geen afweging meer van de verschillende maatschappelijke noodzaak waaraan en hoe ze de beschikbare middelen (geld, mensen) gaan inzetten. Het kost de overheid niets, want wat de overheid ook bedenkt om te gaan uitvoeren aan instrumenten (e-screener!), de burger betaalt de rekening voor deze willekeur. Uit de onderbouwing van de hoogte van de leges, die overigens zeer gebrekkig is, blijkt dat de politie wel de kosten van toezicht en handhaving doorberekent in de leges. In feite is de hele verlenging van verloven een vorm van administratief toezicht.

Het bestuur van SV de Bunker heeft meermaals bij het Ministerie aangedrongen op redelijkere leges tarieven, maar dat wordt afgewimpeld en er wordt niet ingegaan op de inhoud. Er is ook in de ALV over gesproken. Het is echter mogelijk om individueel in administratief beroep te gaan tegen de opgelegde leges. De rechter mag inhoudelijk toetsen of de leges correct zijn opgelegd en berekend. De afgelopen jaren zijn er ruim 50 verlofhouders geweest, waaronder ook leden van SV de Bunker, die administratief beroep hebben ingediend tegen de leges, bij het Ministerie. Na een vertraging van ruim een jaar is het Ministerie begonnen met het nemen van besluiten hierop, ze worden -tot nu toe- allemaal afgewezen. Er zijn nu een aantal die de gang naar de rechter hebben ingezet.

Inmiddels is de 1e rechtszaak gevoerd over de leges voor verlenging van het verlof WWM. Op 13 maart 2021 kwam de uitspraak binnen van de Rechtbank Midden Nederland, inzake het  beroep van onze jurist tegen de leges voor verlenging van het verlof WWM.

Helaas is het beroep ongegrond verklaard. De rechter blijft dicht bij de overwegingen, zoals die in de 1e afwijzing van het administratief beroep door het Ministerie J&V zijn gegeven. Helaas gaat de rechter niet in op de nadere argumenten noch op de jurisprudentie die was aangeleverd.

(zie de uitspraak https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-midden-nederland/bestuursrecht/bestuursrecht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbmne-2021-841).

De rechter heeft waarschijnlijk goed in de gaten, dat deze zaak niet gaat over die leges die waren betaald (in 2019 !), maar om het principe van jaarlijkse verlenging op basis van de WWM, door ruim 40.000 verlofhouders.  En waarschijnlijk de Jachtaktehouders ook (op basis van de Wet Natuurbescherming).

De ervaring leert, dat de rechter met deze  uitspraak aangeeft, dat een hogere rechtbank maar moet kijken naar dit netelige vraagstuk.

We gaan dan ook door voor een hoger beroep bij de Raad van State, voor de uitspraak ten principale. De Raad van State zal hopelijk wel de aangevoerde argumenten en jurisprudentie toetsen.

Het gaat om het principe dat ze maar wat doen daar in Den Haag. Rechtvaardigheid is misschien een kinderdroom, helaas, maar rechtmatigheid is toch het minste wat we mogen verwachten van ons Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en de rechtspraak.

Intussen steunen alle verlofhouders die leges moeten betalen de goede zaak door zelf óók individueel administratief beroep aan te tekenen bij het Ministerie; binnen 6 weken na het betalen van de leges. Een modelbrief kunt u downloaden.

“Corona- verlengingen” waren vanaf half maart 2020 legesvrij (er werd ook weinig voor gedaan, en in de regio Den Haag moesten de verlofhouders wel betalen!). Nu KCT weer aan het werk zijn, zullen er ook weer  leges worden berekend.

1e-ingebrekestelling-geen-antwoord-op-bezwaar-leges-WWM-2020-08