Rechtspraak

RECHTSPRAAK

Op deze pagina vind je de uitspraken van rechtbanken en/of de Raad van State van de rechtszaken die wij hebben aangespannen tegen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De knsa verplicht de bij haar aangesloten Verenigingen en leden om zowel lid te worden van de knsa als om te certificeren als vereniging.

 

Casus:

De knsa legde SV de Bunker op om een van haar leden te royeren; SV de Bunker zag daar geen aanleiding toe en weigerde.

De knsa royeerde daarop de hele vereniging, waardoor SV de Bunker genoodzaakt was de rol van de knsa in de regelgeving ter discussie te stellen bij de bestuursrechter.

Na een jarenlange rechtsgang en vele rechtszaken, werd SV de Bunker uiteindelijk door de Raad van State, in het gelijk gesteld.

De Raad van State is een onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en daarmee de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Onderaan deze pagina tref je een link aan naar de uitspraak van de Raad van State, waaruit duidelijk blijkt dat:

  1. De eis van de knsaom bij haar te zijn aangesloten als schietvereniging,als voorwaarde om een verenigingsverlof te verkrijgen en te behouden, in strijd is met art. 11 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) neergelegde recht op vrijheid van vereniging.

 

Met andere woorden:

Het lidmaatschap van de knsa is niet nodig om een wapen-/verenigingsverlof aan te vragen of te verlengen. Het overleggen van het lidmaatschap van je schietvereniging, samen met je schietboekje en verlof volstaat voor de politie.

 

Het lidmaatschap van een schietvereniging die zich toelegt op het beoefenen van de schietsport volstaat om een wapen-/verenigingsverlof te verkrijgen.

 

2. Ook heeft de Raad van State beslist dat art. 11, eerste lid van het EVRM ook bepaald, dat elke vereniging het recht heeft zich niet te verenigen, waardoor de in de Circulaire Wapens en Munitie gestelde eis, om bij de knsa te zijn aangesloten,in strijd is met datzelfde art. 11 van de EVRM en dus uit de Circulaire Wapens en Munitiec.q. de wet dient te worden verwijderd.

 

Dit betekent dat de knsa niet het recht heeft, van schietverenigingen te eisen om lid te worden van de knsa.

 

Inmiddels is de wetgeving veranderd, waardoor jouw schietvereniging door de minister van Veiligheid en Justitie erkend dient te zijn (mits a6/a7 wapens gebruikt word).

 

 

Erkenning en Certificering:

 

In de publicatie nr 47790 van de Staatscourant van 27 augustus 2019 staat

‘het Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 21 augustus 2019, nr. 2655834, houdende de erkenning van schietverenigingen’ staat:

De Minister van Justitie en Veiligheid, Gelet op artikel 6b van de Wet wapens en munitie; Besluit:

Artikel 1

Onder de voorwaarden bedoeld in artikel 2 worden de schietverenigingen erkend als schietvereniging in de zin van artikel 6b van de Wet wapens en munitie, die:

  1. schietsportdisciplines voor vuurwapens als bedoeld in categorie A, onderdelen 6 of 7, in bijlage I van de Richtlijn aanbieden,

en

 

  1. op de datum van inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een geldig certificaat als bedoeld in artikel 43b, eerste lid, van de Regeling wapens en munitie.

 

Artikel 2. 1.

De schietvereniging bedoeld in artikel 1 overlegt binnen drie maanden na datum van inwerkingtreding van dit besluit aan Onze Minister:

  1. een afschrift van een geldig certificaat als bedoeld in artikel 43b, eerste lid, van de Regeling wapens en munitie,

 

en

 

  1. een verklaring van het bestuur van de vereniging dat zij geen kennis draagt van vrees voor misbruik van wapens of munitie door de vereniging of zijn leden.

 

 

Artikel 2. 2.

Indien een schietvereniging niet beschikt over het in het eerste lid, onder a, bedoelde certificaat, overlegt de schietvereniging in plaats daarvan daarmee gelijk te stellen documentatie. Zulks terbeoordeling aan OnzeMinister.

 

Met andere woorden:

Erkenning:

Elke schietsportvereniging kan zelf een erkenning aanvragen bij het ministerie, zonder tussenkomst van de knsa

 

Certificering:

  • een certificaat van de knsa is niet noodzakelijk,
  • een soortgelijk document wel, welke Onze Minister zal beoordelen voor afgifte van een erkenning

 

Hierdoor wordt het begrip ‘Certificaat’ een verwarrend begrip voor overheid en schietsportverenigingen.

Daarbij is ons gebleken, dat een certificaat niet nodig blijkt, wanneer bij de schietvereniging geen disciplines worden beoefend waarvoor grote patroon-magazijnen worden gebruikt omdat een erkenning dan ook niet behoeft te worden aangevraagd.

Hierbij citaat uit bericht Ministerie Veiligheid &Justitie:

“Allicht ten overvloed merk ik op dat erkenning niet nodig is indien bij de schietvereniging geen disciplines worden beoefend waarvoor grote patroonmagazijnen worden gebruikt.

Met vriendelijke groet

Jean Luc Luijs “

 

SV de Bunker is in het bezit van een verenigingsverlof en haar leden beschikken allemaal over een eigen verlof.

SV de Bunker is zelfstandig door Minister erkend, de erkenning is permanent.

 

Voor vragen en advies zijn wij per e-mail bereikbaar via: secretarissvdebunker@gmail.com

Voor meer informatie verwijzen we je ook naar Facebookpagina:

https://www.facebook.com/vuwa.peter

 

Uitspraak Raad van State 24-12-2013.