Leges – bezwaarschrift (update 16-3-2021)

Leges

Stand van zaken in de strijd tegen de hoge leges WWM

Beste,
 
Van alle kanten komen berichten, dat bij het verlengen van het verlof dubbele leges, namelijk over zowel 2020 als 2021, wordt berekend.
 
Er is een nieuwe model brief opgesteld en bijgevoegd, waarmee verlofhouders administratief beroep tegen de leges kunnen aantekenen bij het Ministerie J&V.
Dit moet binnen 6 weken na het betalen. Brief aanpassen op de persoonlijke situatie, vooral de geel gearceerde stukjes tekst.
Let op, sommige KCT zetten een geantidateerde stempel! Als dit zo is, benoem dit in de brief. Als het niet zo is, haal deze tekst (geel gemarkeerd) eruit.

 

 
 
 
Ik beveel van harte aan, dat iedereen die nu dubbele leges (van afgelopen jaar en voor het komend jaar) moet betalen, hiertegen administratief beroep aantekent.
 
Hiermee geven we een signaal af, dat we het niet eens zijn met al deze kosten verhogingen en andere kosten verhogende maatregelen. Reken maar, dat dit signaal wordt gezien in Den Haag. Het is nu ook een gunstig moment om een signaal af te geven.
 
Zoals je weet, heeft het Ministerie van de 2e Kamer opdracht gekregen om het stelsel van de WWM door externe deskundigen te laten beoordelen en hierop te laten adviseren, en daarna een grondige revisie te doen.
Dit omdat het stelsel van de WWM (dus inclusief de CWM en de RWM) een onoverzichtelijke brei van regels is geworden.
Het zou mooi zijn, indien de verlenging van de verloven naar 5 jaar gaat, in aansluiting op de EU Vuurwapenrichtlijn.
 
Ik hoop dat je de modelbrief wilt delen met de leden en andere verlofhouders.
Met vriendelijke groet,
 

De laatste jaren worden wij als legale wapenbezitters geconfronteerd met hogere kosten, ook de leges zijn steeds verhoogd, meer dan verdubbeld zelfs, het meest recent met ingang van 2019. Het argument van de verhoging was steeds, om deze werkzaamheden van de Politie kostendekkend te maken.

Deze leges, zouden slechts 50% van de werkelijke, door de politie gemaakte kosten bedragen, aldus een onderzoek van de Politie. In 2015 kondigde de Minister al aan, over twee jaar opnieuw de situatie te zullen bezien nadat wederom een impact-analyse zou zijn uitgevoerd. In plaats van zo’n impact-analyse uit te voeren, heeft de politie zelf een zogenaamde werklastmeting uitgevoerd. De slager keurt zijn eigen vlees! En op basis daarvan stelt de Politie ook nu nog dat de leges kosten niet kosten dekkend zijn.

Het is in een beschaafd land gebruikelijk, dat de kosten van toezicht en handhaving niet worden doorberekend aan de onder toezicht gestelde. Ook Nederland heeft daar regels over opgesteld en er is jurisprudentie over. Het werkt bestuurlijke willekeur in de hand wanneer burgers het toezicht en de handhaving op zichzelf moeten gaan betalen. Dan maakt de overheid namelijk geen afweging meer van de verschillende maatschappelijke noodzaak waaraan en hoe ze de beschikbare middelen (geld, mensen) gaan inzetten. Het kost de overheid niets, want wat de overheid ook bedenkt om te gaan uitvoeren aan instrumenten (e-screener!), de burger betaalt de rekening voor deze willekeur. Uit de onderbouwing van de hoogte van de leges, die overigens zeer gebrekkig is, blijkt dat de politie wel de kosten van toezicht en handhaving doorberekent in de leges. In feite is de hele verlenging van verloven een vorm van administratief toezicht.

Het bestuur van SV de Bunker heeft meermaals bij het Ministerie aangedrongen op redelijkere leges tarieven, maar dat wordt afgewimpeld en er wordt niet ingegaan op de inhoud. Er is ook in de ALV over gesproken. Het is echter mogelijk om individueel in administratief beroep te gaan tegen de opgelegde leges. De rechter mag inhoudelijk toetsen of de leges correct zijn opgelegd en berekend. De afgelopen jaren zijn er ruim 50 verlofhouders geweest, waaronder ook leden van SV de Bunker, die administratief beroep hebben ingediend tegen de leges, bij het Ministerie. Na een vertraging van ruim een jaar is het Ministerie begonnen met het nemen van besluiten hierop, ze worden -tot nu toe- allemaal afgewezen. Er zijn nu een aantal die de gang naar de rechter hebben ingezet.

Inmiddels is de 1e rechtszaak gevoerd over de leges voor verlenging van het verlof WWM. Op 13 maart 2021 kwam de uitspraak binnen van de Rechtbank Midden Nederland, inzake het  beroep van onze jurist tegen de leges voor verlenging van het verlof WWM.

Helaas is het beroep ongegrond verklaard. De rechter blijft dicht bij de overwegingen, zoals die in de 1e afwijzing van het administratief beroep door het Ministerie J&V zijn gegeven. Helaas gaat de rechter niet in op de nadere argumenten noch op de jurisprudentie die was aangeleverd.

(zie de uitspraak https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-midden-nederland/bestuursrecht/bestuursrecht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbmne-2021-841).

De rechter heeft waarschijnlijk goed in de gaten, dat deze zaak niet gaat over die leges die waren betaald (in 2019 !), maar om het principe van jaarlijkse verlenging op basis van de WWM, door ruim 40.000 verlofhouders.  En waarschijnlijk de Jachtaktehouders ook (op basis van de Wet Natuurbescherming).

De ervaring leert, dat de rechter met deze  uitspraak aangeeft, dat een hogere rechtbank maar moet kijken naar dit netelige vraagstuk.

We gaan dan ook door voor een hoger beroep bij de Raad van State, voor de uitspraak ten principale. De Raad van State zal hopelijk wel de aangevoerde argumenten en jurisprudentie toetsen.

Het gaat om het principe dat ze maar wat doen daar in Den Haag. Rechtvaardigheid is misschien een kinderdroom, helaas, maar rechtmatigheid is toch het minste wat we mogen verwachten van ons Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en de rechtspraak.

Intussen steunen alle verlofhouders die leges moeten betalen de goede zaak door zelf óók individueel administratief beroep aan te tekenen bij het Ministerie; binnen 6 weken na het betalen van de leges. Een modelbrief kunt u downloaden.

“Corona- verlengingen” waren vanaf half maart 2020 legesvrij (er werd ook weinig voor gedaan, en in de regio Den Haag moesten de verlofhouders wel betalen!). Nu KCT weer aan het werk zijn, zullen er ook weer  leges worden berekend.

1e-ingebrekestelling-geen-antwoord-op-bezwaar-leges-WWM-2020-08