Leges – bezwaarschrift (update 25-8-2020)

Leges

In de Staatscourant nr.8948 van 27 maart 2015 maakt de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat hij de leges voor alle afhandelingen met betrekking tot de aanvraag, verstrekking en wijziging van een verlof tot het voorhanden hebben, dragen of verkrijgen van een wapen als bedoeld in artikelen 26 t/m 32 van de Regeling Wapens en Munitie, per diezelfde datum (27-03-2015) zal verhogen. Het argument van de verhoging was om deze werkzaamheden van de Politie kostendekkend te maken.

Dit impliceert dat de tarieven per 28 maart 2015 luidden:

  1. het verkrijgen van een verlof € 65,00 (was € 10,00),
  2. het verlengen van een verlof € 30,00 (was € 15,00)
  3. het wijzigingen (bij- en afschrijven) op het verlof€ 15,00 (was €5,-)

Deze leges, zouden slechts 50% van de werkelijke, door de politie gemaakte kosten bedragen, aldus een onderzoek van de Politie. In 2015 heeft de Minister al aangekondigd over twee jaar opnieuw de situatie te zullen bezien nadat wederom een impact-analyse zou zijn uitgevoerd.

In plaats van zo’n impact-analyse uit te voeren, heeft de politie zelf een zogenaamde werklastmeting uitgevoerd.

Met andere woorden, de slager keurt zijn eigen vlees!

In de Staatscourant van 19 november 2018 maakt de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat hij die zelfde leges per 1 januari 2019 weer zal verhogen.

Dit impliceert dat de tarieven per 1 januari 2019 luidden:

  1. het verkrijgen van een verlof € 138,20 (was €65,-)
  2. het verlengen van een verlof € 68,20 (was € 65,00)
  3. het wijzigingen (bij- en afschrijven) op het verlof € 30,00 (was € 15,00).

Hetgeen een verdubbeling is t.o.v. de leges kosten 2018

Tegen deze (absurde) legesverhogingen is SV de Bunker in 2019 in bezwaar gegaan, omdat

  1. de verhogingen niet alleen volgens ons buitenproportioneelzijn,

maar ook

  1. het op deze manier doorberekenen van leges volgens ons helemaal niet mag.

Daarom zou het fijn zijn wanneer zowel

  • elke schietsport- en jagersvereniging

als

  • elke sportschutter en jager

massaal tegen deze leges in bezwaar gaat!

Waarom?

Omdat wanneer wij juridisch in het gelijk gesteld worden, zoveel mogelijk mensen de vruchten plukken van deze onterecht berekende leges.

Iedereen die formeel bezwaar heeft gemaakt tegen de betaling van deze leges, én bij ons donateur is geworden, kan rekenen op de ondersteuning van onze juristen die zich volledig in deze materie hebben vastgebeten.

Wij ervaren dat letterlijk alles door Justis uit de kast wordt getrokken om het proces te vertragen.

Daarom hebben wij hen geconfronteerd met veel ingebrekestellingen met dwangsommen. Door de vertragingstactiek van Justis verloopt de
afhandeling van deze procedures een stuk trager. Zo beweren zij dat alle
bezwaren intern waren zoekgeraakt… Blijkbaar zijn deze inmiddels weer
‘gevonden’. Alle ‘oude’ en nieuwe ingebrekestellingen worden nu behandeld.

Onderstaand de meest actuele updates aangaande deze materie:


Let op! Update 23 augustus 2020.

modelbrief admin beroep-leges-WWM-algemeen-versie-2020-08

1e-ingebrekestelling-geen-antwoord-op-bezwaar-leges-WWM-2020-08

Hoe staat het met de bezwaren tegen de leges? SV de Bunker praat u bij.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een taskforce aan het werk gezet om de bezwaren op te pakken. Het blijkt dat er zijn brieven kwijtgeraakt bij de politie én bij het Ministerie. De Korpschef heeft alle bezwaren tegen de leges naar een verkeerd adres bij het Ministerie van Justitie gestuurd. Ook blijkt de administratie bij het Ministerie niet goed te functioneren. Er worden (augustus 2020) nog steeds brieven teruggevonden achter kasten en onder het tapijt op het Ministerie en bij de politie. Uw brieven, soms al verzonden in januari 2019! Dit is de mogelijke oorzaak, dat velen nog geen antwoord of een onjuist antwoord hebben gekregen op hun bezwaar. Eerdere afwijzingen van het bezwaar zijn mogelijk daarmee niet rechtsgeldig genomen. De fout ligt bij de politie en het Ministerie. Alleen al omdat de overheid wettelijk verplicht is om verkeerd geadresseerde correspondentie door te sturen naar het bevoegde gezag.

Wat heeft de taskforce van het Ministerie sinds april 2020 gedaan? Het ministerie behandelt de bezwaren af als “administratief beroep”. Dat is een procedure aanduiding, en dat maakt niets uit voor de brief die u heeft gestuurd, die moeten ze gewoon behandelen. Er zijn inmiddels een aantal mensen die bericht hebben gekregen, en er zijn ook al besluiten gedaan. Tot heden zijn alle bezwaren/administratief beroepschriften afgewezen als niet ontvankelijk (omdat de Minister zijn administratie niet op orde heeft) of als niet gegrond.
Dat niet gegrond zijn is een mening, waar wij het niet mee eens zijn. We hebben die in een aantal zaken voor behandeling door de rechter aangemeld. S.V. de Bunker steunt leden in de juridische procedures, omdat we denken dat er een voor ons allemaal gunstige uitspraak komt.
Overigens alle respect voor de taskforce, die de administratief juridische puin moet opruimen van ondeugdelijke wet- en regelgeving en het onjuist uitvoeren van diezelfde wet- en regelgeving door de politie en hun collega’s op het Ministerie.

Een van de gevolgen daarvan is, dat al enkele mensen een volledige dwangsom (€ 1442 ! daar kun je wel een paar leges van betalen!) hebben toegewezen gekregen wegens het niet tijdig besluiten op hun bezwaar. Deze mensen hadden ook een ingebrekestelling ingestuurd. Wat ons betreft had dat allemaal niet zo gehoeven, als de Minister ons en andere belangenbehartigers als gesprekspartner serieus had genomen bij het vaststellen van de tarieven voor de leges en het opstellen van de WWM, Regeling en Circulaire in het algemeen.

Wat kunt u nog doen?


Naast het blijven steunen van SV de Bunker natuurlijk.
Wie eerder bezwaar heeft gemaakt en daar wel of geen antwoord op heeft gekregen, kan dit doorsturen naar secretarissvdebunker@gmail.com (kan via linkje bij “contact”). Die zorgt dat het direct terecht komt bij de task force die de achterstallige bezwaren en onbevoegde besluiten behandelt. Degenen die nog geen antwoord hebben ontvangen, kunnen ook direct hierbij een in gebreke stelling voegen. Wie al een in gebreke stelling had opgestuurd, kan die bijvoegen. Als die brieven zijn bijgevoegd wordt meteen voor jou een verzoek gedaan, om de dwangsom (max. € 1.442!) aan je over te maken (SV de Bunker waardeert dan een donatie).
Boven aan dit artikel vindt je de nieuwe versie van de standaard bezwaarbrief/het administratief beroep met het juiste adres.

Het blijft belangrijk om weer bezwaar te maken door een administratief beroepschrift te sturen, elke keer nadat je leges hebt betaald. Dus heb je al een brief verzonden, en moet je weer leges betalen voor verlengen of bijschrijven, is het van belang wederom een brief te versturen. Dit geldt ook voor leges voor een verenigingsverlof! Bezwaar maken/administratief beroep indienen kan binnen 6 weken na betalen. Je stelt in ieder geval je claim veilig, mocht er in de toekomst een gunstige uitspraak komen heb je het recht om je leges terug te vorderen. Dus; bij elke leges betaling een administratief beroepschrift indienen!

Corona. Vanwege corona voert de politie momenteel geen verlengingen of bijschrijving uit. U krijgt daarvan schriftelijk bericht dat een jaar geldig is. Dit mag de politie conform Europees recht, als de politie maar 1x in de 5 jaar controleert of u nog voldoet aan de vereiste om een verlof te mogen hebben. Bij- en afschrijvingen vinden inmiddels gelukkig wel weer plaats. Ook daartegen kunt u bezwaar (administratief beroep) maken tegen opgelegde leges.

Geantidateerde brieven van het Ministerie. Het wordt gewaardeerd als je een kopie van je brief stuurt aan secretarissvdebunker@gmail.com (kan via linkje bij “contact”) en een kopie wanneer je antwoord krijgt op je bezwaar/administratief beroep. Let op de datum van ontvangst en de datum op je brief! We krijgen berichten binnen dat het Ministerie in een aantal gevallen, brieven heeft geantidateerd. Daardoor wordt de schijn hoog gehouden, dat er tijdig werd geantwoord. Is dit bij jou ook het geval? Noteer “datum ontvangst op” (met de datum) op de brief en stuur een scan of foto mee.

Nog steeds niets gehoord op je bezwaar/administratief beroep? Vul na 6 weken (of langer, er is hier geen eind datum) de standaard in gebreke stelling in, en stuur die op. Als de Minister te laat antwoordt, gaat er na 2 weken een dwangsom lopen vanaf € 24 per dag die kan oplopen tot maximaal € 1.442. (Vandaar het belang van het Ministerie om te antidateren.) Ook dan graag contact, wanneer er antwoord komt, maar zeker ook wanneer er géén antwoord komt.

Laten we de kosten voor het onwettige beleid en de onzorgvuldige uitvoering leggen waar die horen; bij het Ministerie. En niet toestaan dat ze deze kosten afwentelen op de verlofhouders.

Samen sterker!